موتور جاروهای مرکزی

موتور جاروهای مرکزی

موتور جاروهای مرکزی و انواع آن جاروهای مرکزی، صنعتی، نیمه صنعتی و تجاری یا خانگی به صورت عمده دارای دو نوع موتور ذغالی و موتورتوربینیبرخوردارهستند. در جاروهای خانگی و جاروهای نیمه صنعتی که جاروی مرکزی نیز جزء این دسته می باشد و نیز برخی جاروهای نیمه صنعتی آب و خاک به طور کلی از موتورهای ذغالی […]

ادامه مطلب