مختصات مرحله تاسیسات

مختصات مرحله تاسیسات

زمان مناسب سیستم لوله گذاری هم زمان با اجرای تاسیسات پروژه ساختمانی میباشد. نصب جاروی مرکزی معمولا هم زمان با شروع و اجرای تاسیسات عمرانی و پروژه ساختمانی همراه است. ولی این تنها راه و روش کار نیست! اجرا کننده سیستم میتواند جهت لوله گذاری وسیم کشی بترتیب از لوله هایی از جنس p.v.c با […]

ادامه مطلب