پریز ها

پریز انشعابی جارو مرکزی مختص آرمیداس

 

پریز اتوماتیک(توکار) جارو مرکزی