اخذ نمایندگی

شرایط عمومی متقاضی جهت اخذ نمایندگی فروش

جهت اخذ نمایندگی شرکت آرمیداس شرایط خاصی را در نظر نمی گیرد ، هدف این شرکت نهادینه و معرفی کردن مزایای این سیستم به هموطنان عزیز میباشد، لذا در این خصوص دست تمامی عزیزان را برای ارتقا این منظور به گرمی می فشاریم.

 

فرم درخواست عاملیت: