موتور جاروهای مرکزی

موتور جاروهای مرکزی

موتور جاروهای مرکزی و انواع آن

جاروهای مرکزی، صنعتی، نیمه صنعتی و تجاری یا خانگی به صورت عمده دارای دو نوع موتور ذغالی و موتورتوربینیبرخوردارهستند.

در جاروهای خانگی و جاروهای نیمه صنعتی که جاروی مرکزی نیز جزء این دسته می باشد و نیز برخی جاروهای نیمه صنعتی آب و خاک به طور کلی از موتورهای ذغالی استفاده می شود.

البته با توجه به موقعیت و طراحی برای افزایش توان و قدرت جارو به تعداد موتورها اضافه می گردد. ولی در جاروهای صنعتی از یک موتور توربینی با پروانه و الکتروتورهای قوی تر و متفاوت استفاده می گردد.

نکته کلیدی که به آن بایستی توجه ویژه نمود، این است که قدرت الکتریکی صرف شده توسط موتور جاروهای خانگی و جاروهای نیمه صنعتی که معمولا با وات اندازه گیری می شود مقیاس درستی برای محاسبه قدرت موتور مکنده نیست.

برای موتورهای وکیوم ۲ واحد یکی برای توان مکش و دیگری برای سرعت جابجائی و مکندگی که در مدت زمان خاص تعریف می شود.

واحد و مقیاس اندازه گیری برای هر کدام، نخست با واحد میلی متر آبmbar و دومی با واحد حجم هوایی مکش شده در واحد زمان مشخص می شود. یعنی متر مکعب در دقیقه.

از طرف دیگر شاخص مهم دیگر این تولیدات رابطه این دو فاکتور ذکر شده به طور مستقیم و عملی با سطح مقطع فیلتر می باشد. بدین معنی که فیلتر مانعی برای عبور گرد و غبار به سمت موتور است.

در نتیجه بحث موتور جاروهای مرکزی، فیلتر باید متناسب توان موتور طراحی و محاسبه گردد در غیر این صورت شاهد عملکرد ضعیف و استهلاک زود هنگام موتور و خارج شدن از مدار و نهایتا عدم رضایت از سیستم را به دنبال خواهد داشت….

اعتبار ما اعتماد شماست!

 

یک دیدگاه