بازدید پروژه

پس از متقاعد شدن و تایید مصرف کننده به اجرای سیستم جارو مرکزی مهمترین مسئله، باردید ساختمان و پروژه جهت تعیین مسیر لوله گذاری، موقعیت و تعداد پریزها و از همه مهمتر انتخاب نوع دستگاه در صورت مرکزی بودن سیستم می باشد. علیرغم تعریفات مختلفی که داده می شود تعیین نوع دستگاه رابطه کاملا فنی و مستقیم با طول متراژ لوله گذاری دارد بنابراین مساحت زیربنا و تعداد واحدهای مسکونی در تعیین و انتخاب دستگاه چندان مقیاس فنی و صحیح نمیباشد.